contact us
Innosolar Energy Co., Ltd.
Nanjing Factory locaton:

No.10, Chaoyang Rd, Dongping town, Lishui district, Nanjing, Jiangsu, China.


Tel: 0086 25 56216277


Emergency call: 86 13602311830


Email:

General info: info@innosolarenergy.com

Sales dept: sales@innosolarenergy.com